galerie foto contact
administraţie date geografice economie cultura şi tradiţii turism                                       prima pagină
 
DATE GEOGRAFICE
Harta Județului Sibiu - Consiliul Județean Sibiu - www.cjsibiu.ro
Așezare Geografică
Comuna Apoldu de Jos este așezată la marginea de sud a Podișului Transilvaniei, la limita sud-estică a Podișului Secașului formând o zonă geografică distinctă cunoscută sub numele de Depresiunea Apold-Miercurea de la poalele Munților Cibinului și străbătută de pârâul Secaș. Această zonă deluroasă situată în vestul județului este drenată de râul Secaș, fiind cunoscută prin viile și livezile sale.

Comuna Apoldu de Jos are în componență localitățile:
Apoldu de Jos - reședința comunei
Sîngătin - situată la 7 km de Apoldu de Jos
Suprafața comunei: 4883 ha.


Poziția în teren a localității
Localitatea Apoldu de Jos este încadrată în rețeaua așezărilor de pe Valea Secașului, care sunt situate la interdistanțe cuprinse între 4 și 7 km, legate între ele prin drumuri comunale sau județene. Consiliul Județean SibiuLocalitățile cu care se învecinează comuna Apoldu de Jos se gasesc la următoarele distanțe: Amnaș (est) 7 km; Aciliu (sud-est) 4 km; Apoldu de Sus (sud) 4 km; Miercurea Sibiului (vest) 4 km; Sîngătin (nord) 5 km; Ludoș (nord-est) 7 km.

Raportată la localitățile Sibiu și Alba Iulia, legate prin DNE 15A, Apoldu de Jos este așezată la jumătatea distanței: cca 40 km de fiecare. Această dispunere a satelor a creat, în vechime, o zonă de polarizare în jurul localității Miercurea, zonă formată din satele Apoldu de Jos, Apoldu de Sus, Poiana, Jina, Dobârca, Ludoș, Gusu (județul Sibiu), Doștat, Cunța, Spring, Gârbova (județul Alba). Miercurea s-a impus de-a lungul istoriei ca centru sau subcentru administrativ (scaun sau plasă), datorită poziției mediane față de zona numită Mărginime și satele agricole din Valea Secașului.

Ca urmare, în Evul Mediu, localitatea a primit unele privilegii, dintre care amintim aici dreptul de a ține târg săptămânal. O astfel de dispunere a satelor reprezintă o veritabilă unitate geografică și culturală, cu caracteristici economico-sociale proprii, determinate de condițiile istorice comune, care și-au lăsat adânc amprenta asupra modului de viață, asupra culturii materiale și spirituale. comparând aceste localități cu altele, din alte zone, putem spune că ele sunt rodul unei psihologii speciale în centrul căreia stă sentimentul solidarității și a perenității. Din acest punct de vedere, Apoldu de Jos face parte dintr-o unitate geografică și etnoculturală care reprezintă o simbioză a zonei Mărginimii cu cea a Văilor Secașului și Sebeșului, preluând - din fiecare - elemente de conturare și afirmare a personalității sale.

Clima

Localitatea are o climă continental-temperată, specifică zonei colinare în care se află.

La aceasta se pot adăuga și influențele vânturilor ce bat de pe pantele nordice ale Munților Cibinului și care determină diminuarea cantității de precipitații ce cad primăvara.

Temperatura medie anuală este cuprinsă între -8,7°C și 8°C. Precipitații bogate. Trecerea de la vară la iarnă se face brusc. Ceața este prezentă dimineața și seara, aproape pe toată durata toamnei și a iernii.


Relieful
Situată în zona de depresiuni și culoare depresionare de la poalele Munților Cindrel, zona localității Apoldu de Jos formează o depresiune largă, numită Depresiunea Apold, după numele localității. Această zonă se caracterizează printr-o zonă de dealuri joase sub formă de gruiuri prelungi și suprafețe netezite, zonă care face trecerea de la dealurile sculptate pe formațiunile cristaline de la poalele Munților Cindrelului la Podișul Secașelor și lunca aluvionară a Secașului.

Legătura cu depresiunea Săliștii se face printr-o zonă deluroasă mai joasă în care își au obârșiile pâraiele Amnașului și Aciliului. Această zonă deluroasă de la sud-est este formată din numeroase gruiuri teșite alungite către Valea Secașului printre văile numeroaselor pâraie paralele.

Asocierea dintre gruiuri și văile ce le despart creează imaginea generală a unui relief vălurit, cu pante domoale modelate de alunecările de teren. Luncile și dealurile formate aici au fertilitate medie și au fost cultivate din cele mai vechi timpuri.

Din punct de vedere geologic, teritoriul comunei este reprezentat prin formațiuni moi, necimentate, alcătuite din argile, nisipuri și pietrișuri. Vatra satului se află așezată între 308-317m altitudine.

Spre sud se ridică dealul Rotoșat care, pe platoul Bisericii atinge 365 m și se ridică apoi printr-o pantă lină până la 404,3 m. În partea vestică, Rotoșat coboară abrupt, dând impresia unui colos măreț și, prin intermediul dealurilor numite Hinsuri, se ajunge în Valea Apoldului.

Același deal, spre sud-est, coboară în Valea Aciliului și se continuă apoi spre sud cu Fundătura (390 m) și spre est cu Bărcul Amnașului (425 m). În dreapta văii Amnașului se ridică dealurile din Coasta Unghiilor (426 m) și Bărcul Oprit (410-430 m), iar în partea de nord, în dreapta Secașului, se află dealul numit "coasta", însămânțat cu culturi cerealiere și cu viță-de-vie.

Cotele de șes sunt: În Șes 308 m; Peste Secaș 302 m; Lunca din Jos 302 m; Pietriș 310 m; După grădini 310 m; La chiua 307 m.


Compoziția solului și randamentul său
Microzona se caracterizează prin dominația solurilor brune de pădure, cu diferite grade de podzolire, rendzine și pseudorendzine. Cele trei tipuri de sol s-au format în condițiile unui exces de umiditate care determină emigrarea argilei din stratul superior înspre adâncuri formând un orizont al argilei spălate. Cu cât spălarea este mai intensă, cu atât procesul de podzolire este mai avansat și solul are proprietăți fizice defavorabile. Acest sol îngrășat, cu îngrășăminte naturale și minerale pe bază de calciu dă un randament bun la cereale, plante tehnice și plante furajere. Rendzinele și pseudorendzinele se formează pe roci bogate în calciu, în condițiile unui climat umed și în funcție de o anumită textură a rocii care să influențeze regimul aero-hidric și intensitatea procesului de spălare a sărurilor și de acumulare a humusului. Aceste soluri sunt folosite de localnici în culturile viței-de-vie și pomi fructiferi.

Fitogeografia
Teritoriul comunei se încadrează în zona pădurilor de stejar penduculat. Alături de stejar se întâlnește carpenul, arțarul și salcâmul. Printre arbuști, cele mai frecvente sunt alunul, măceșul, socul și mijdreanul. Pajiștile de pe locul pădurilor de stejar dispărute sunt formate din ierburi mezoxerolife, din ierburi perene și o serie de plante ruderale. Restul suprafețelor au fost ocupate de o gamă variată de plante agricole.

La început, suprafețele întinse din dealurile care înconjoară comuna au fost acoperite de păduri. Ne-o spune și numele de azi al locurilor: Bărcul lupului, Stăuină, În peri etc., nume ce dovedesc legătura dintre actualele păduri, Bărcul Amnașului, Bărcul Oprit și pădurea Hembesch, cu cele enumerate mai sus. Treptat, treptat, aceste păduri au fost defrișate și în locul lor s-a întins arhitectura geometrică a pajiștilor și ogoarelor.

Fauna
Trecerea de la zona de munte la cea colinară a creat un climat favorabil mai multor specii de animale. Fauna din zonă aparține zonei pădurilor, în care caracteristici sunt mamiferele, din care amintim căprioara, veverița, lupul, vulpea, ariciul, iepurele etc. Tot aici întâlnim și variate specii de păsări: ciocănitoarea, pițigoiul, gaița, răpitoarele nocturne, corvideele etc. Reptilele și batracienii sunt slab reprezentate. Întâlnim, în schimb, o bogată zonă formată din diferite specii de insecte, gasteropode și numeroase microorganisme.

Populația comunei Apoldu de Jos
În anul 2007:
Masculin: 741
Feminin: 781
Total: 1522

Număr gospodării în comună:
În anul 2007:
Apoldu de Jos: 459
Sîngătin: 155
Total comună: 614

Sursa informatiilor:
*** - "Comuna APOLDU DE JOS", Colectia "Micromonografii locale" - 2
Editura Etape, 1998

Strategii Naționale Anticorupție 2016-2020

Planul de integritate al primariei comunei Apoldu de Jos

Declaratie SNA

Amănunte necesare pentru plătitorii de IMPOZIT TEREN EXTRAVILAN :

Adresa:
Primăria Comunei Apoldu de Jos
str. Principală nr.72


Detalii cont:
Trezoreria Săliște
Cod Fiscal: 4678945
Cont: RO08TREZ58521070203XXX


Informaţii Generale
Apoldu de Jos

Comuna este situată la :
39 km de Sibiu
24 km de Sebeş Alba.

Legătura comunei cu reşedinţa de judeţ:
DJ 106 Apoldu de Jos - Miercurea Sibiului şi DN1 Miercurea Sibiului - Sibiu.

Reţeaua stradală:
17,6 km din care 2,4 km asfaltaţi.

Vecini:
Nord: Judeţul Alba;
Sud: Sălişte;
Est: Ludoş, Ocna Sibiului;
Vest: Miercurea Sibiului.

Cel mai apropiat spital:
Sibiu sau Sebeş.

Staţie cale ferată:
Gara Apoldu de Jos (la 1 km de sediul Consiliului Comunal).

Administraţie:
Primar - Ioan NICOARĂ
Viceprimar - Nicolae BOZAN
Secretar - LUPU CARMEN-AURELIA

PRIMĂRIA
str. Principală, nr. 72
557010 Apoldu de Jos
jud. Sibiu, România
tel. 0269/588101, fax 0269/588111
apoldudejos@gmail.com

ŞCOALA
tel. 0269/588212

DISPENSAR COMUNAL
tel. 0269/588105

POLIŢIE
tel. 0269/588108

MASURI

© Consiliul Local Apoldu de Jos 2005-2007 • webdesign TNT Computers | Politica de confidentialitate